Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Цвет глаз

#F1|У тебя красивые глаза#! [U tibyà krasìvyi glazà] – You have beautiful eyes!
#F2|Какого цвета у тебя глаза#? [Kakòva tsvèta u tibyà glazà] – What is your eye colour?
#F3|цвет глаз# [tsvet glas] – eye colour
#F4|голубые# [golub`yi] - blue
#F5|карие# [kàrii] - brown
#F6|зелёные# [zilyònyi] - green
#F7|серые# [sèryi] - grey
Ετικέτες: Εμφάνιση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Εμφάνιση

Кошачьим глазом называют минералы с эффектом световых полос (кварц, нефрит и другие). Такие переливы и световые полосы возникают из-за различных включений в камне. Считается, что минерал Кошачий глаз обладает магическими и лечебными свойствами.

A cat's eye are called minerals with effect of light strips (quartz, a nephritis and others). Such modulations and light strips arise because of various includings in a stone. It is considered that mineral Cat's eye has magic and medicinal properties.
Ετικέτες: Εμφάνιση, Φύση, Inventions
Каре - это четко очерченная причёска средней длины с прямой чёлкой. Такая причёска стала пользоваться популярностью после Первой мировой войны. Существует несколько разновидностей каре. Обычное каре может быть более оригинальным благодаря эффектному окрашиванию.

Bob cut is the accurately outlined hairstyle of average length with a straight bang. Such hairstyle began to enjoy popularity after World War I. There are several kinds of the Bob cut. The ordinar Bob cut can be more original thanks to the effective coloring.

прямой
[pryamòj]
после
[pòsli]
оригинальный
Ετικέτες: Εμφάνιση
Шугаринг - это способ эпиляции, выполняемый с помощью густой сахарной пасты. Пасту распределяют по обрабатываемому участку кожи и удаляют вместе с волосками. Шугаринг можно проводить самостоятельно. Сахарная эпиляция — одна из древних косметологических процедур. Родиной шугаринга считается Древний Египет.

Sugaring is the way of an epilation which is carried out by means of dense sugar paste. Paste is distributed on the processed site of skin and deleted together with hairs. The sugaring can be made independently. Sugar epilation is one of ancient cosmetology procedures. The homeland of sugaring is considered Ancient Egypt.

густой
[gustòj]
помощь
самостоятельно
[samastayatel`no]
древний
[drevnij]
Ετικέτες: Εμφάνιση, Inventions
Как я планирую выглядеть зимой и как я буду выглядеть зимой на самом деле

[kak ya plan'iruyu vygl'id'it' z'imoj i kak ya budu vygl'id'it' z'imoj na samam d'ele]

How I plan to look in winter and how actually I'll look in the winter
Ετικέτες: Εμφάνιση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία