You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Милая кошка

Милая кошка
милый [mìlyj]


милый щенок [mìlyj sshinòk]

милая кошка [mìlaya kòshka]

милое животное [mìlaje zhivòtnaje]

милые усики [mìlyi ùsiki]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Επίθετα

05.12.2015

Палиндром

Палиндром
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число [chislo]слово [slòva]

пример [primèr]

читать [chitat`]

можно [mozhno]

сначала [snachala]
Ετικέτες: Γραμματική
07.09.2015

Читаю книгу

Читаю книгу
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера [vcherà]

Ετικέτες: Γραμματική
28.08.2016

Отрицательные местоимения

Отрицательные местоимения
Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или признака. Отрицательные местоимения образуются с помощью безударной приставки ни- (никто, никак, никуда) или ударной приставки не- (некого, нечего, некогда) от вопросительных местоимений и относительных местоимений.

Negative pronouns indicate an absence of a subject or a characteristic. Negative pronouns are formed by means of an unaccented prefix "ни" - (никто, никак, никуда) or an accented prefix "не" - (некого, нечего, некогда) from interrogative pronouns and relative pronouns.

Пример: Никто нигде и никогда не сможет ничего найти.

Example: Nobody nowhere and never will be able to find anything (nothing).

ни+кто=никто - nobody
ни+когда=никогда - never
ни+где=нигде - nowhere
ни+чего=ничего - nothing

Read here about a difference between ничего and нечего:
Про разницу между ничего и нечего читай тут:
http://www.ruspeach.com/news/2567/

ничего [nichivò]

найти [najtì]
Ετικέτες: Γραμματική
15.08.2016

Тактильные ощущения

Тактильные ощущения
Тактильные ощущения возникают в результате различной степени деформации кожи под воздействием физических раздражителей. В зависимости от степени этой деформации различают два вида тактильных ощущений: ощущение прикосновения и ощущение давления. Тактильные ощущения помогают человеку почувствовать качественные особенности поверхности (гладкость или шероховатость) предметов, их плотность, и др. Основным органом осязания у человека являются руки, с помощью которых даже без участия зрительных ощущений человек может определить форму и величину предметов.

Tactual sensation result from various degrees of deformation of a skin under the influence of the physical stimulus. Depending on extent of this deformation we can distinguish two types of tactile feelings: feeling of a touch and feeling of pressure. Tactile feelings help people to feel qualitative features of a surface (smoothness or a roughness) of objects, their density, etc. The main human`s organ of touch is hands by which even without participation of visual feelings people can define a form and a size of objects.

большой [bal'shòj]


твёрдый [tvyordyj]

мягкий [m'àkhkij]

острый [òstryj]

холодный [khalòdnyj]

тёплый [tyoplyj]

Ετικέτες: Επιστήμη , Επίθετα
14.08.2016

Тёплые цвета

Тёплые цвета
Тёплые цвета включают в себя: красный, желтый и все их комбинации. Как следует из названия, они заставляют вас думать о тепле и солнечном свете.

Warm colors are made with orange, red, yellow and combinations of them all. As the name indicates, they tend to make you think of sunlight and heat.


красный [kràsnyj]

жёлтый [zhòltyj]

тёплый [tyoplyj]
Ετικέτες: Επίθετα
07.08.2016

Я умею

Я умею
При помощи глагола "уметь", мы можем говорить о том, что мы умеем делать.
With the help of a verb "уметь", we can speak about what we can do.

Я умею плавать [ja umèju plàvat'] - I can swim
Я умею прыгать [ja umèju pr`ygat'] - I can jump
Я умею танцевать [ja umèju tantsivàt'] - I can dance
Я умею рисовать [ja umèju risavàt'] - I can draw
Я умею петь [ja umèju pet'] - I can sing
Я умею играть [ja umèju igrat'] - I can play
Я умею готовить [ja umèju gatòvit'] - I can cook
Я умею читать [ja umèju tchitàt'] - I can read

читать [chitat`]
плавать [plàvat']

играть [igràt']


петь [pet`]
Ετικέτες: Γραμματική
14.07.2016

Смейся

Смейся
Смейся! (повелительное наклонение) - Laugh! (imperative mood)
от глагола/from verb

Смотрите как формировать повелительное наклонение тут -
See how to form imperative mood here -
http://www.ruspeach.com/learning/course252/lesson4084/
Ετικέτες: Γραμματική
15.06.2016

"есть" и "кушать"

"есть" и "кушать"
"есть" и "кушать". В чём разница?

Глаголы "есть" и "кушать" — синонимы. Оба слова имеют значение «принимать пищу, употреблять в пищу». Глагол "есть" - употребляется везде. А глагол "кушать" можно использовать только как вежливое приглашение гостя к столу или при обращении к детям или близким людям

Ты поел? - звучит грубее и официальнее.
Ты покушал? - звучит мягко и по-домашнему.


"есть" and "кушать". What is the difference?

Verbs "есть" and "кушать" are synonyms. Both have the meaning of "to have a meal, to consume". A verb "есть" is used everywhere. And a verb "кушать" can be used only as a polite invitation for a guest to eat or when addressing children or loved ones.

Did you eat?:
Ты поел? [ty pajèl] - sounds stricter and official.
Ты покушал? [ty pakùshal] - sounds softy and home-style.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία