Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Курица кудахчет

Какие звуки издают животные? Учите с детьми! What sounds do the animals make? Learn with kids:

Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет
[ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet]

Звуки других животных: Other animals sounds www.ruspeach.com/phrases/174/

Learn like a child! Learn Russian language by listening and repeataing after Ruspeach Dialogues
www.ruspeach.com/dialogues/
Учитесь как это делают дети! Учите русский язык слушая и повторяя за диалогами Ruspeach
Ετικέτες: Ζώα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα

Внимание! [vn'iman'ie] - Attention!
Во дворе недобрый кот [va dvar'e nidobryj kot] - There is a wicked cat in the yard

И такое бывает... [i takoe byvait] - It happens...
Ετικέτες: Ζώα, Emotions
Куница - это хищный зверек, который обитает по всей Европе, а иногда встречается и на восточном Урале (Россия). Куница очень хорошо умеет лазить по деревьям в поиске пищи. Куница без особого труда может поймать зайца, глухаря или тетерева. Она также любит ягоды. Этот хищник живет до 15 лет.

The marten is a predatory small animal who lives across all Europe, and sometimes can be met in east Urals (Russia). The marten can climb trees very well searching for food. The marten without special work can catch a hare, a wood-grouse or a black grouse. It also loves berries. This predator lives up to 15 years.

ягоды
[yàgady]
хорошо
[kharasho]
очень
[òchin']
лазить
[làzit']
Ετικέτες: Ζώα
Лошадь является священным животным у 23 народов. Китайских лошадей больше всего на планете. Ученые утверждают, что лошади видят цветные сны. Лошадей используют для реабилитационной терапии и гимнастики в случае проблем у людей с опорно-двигательным аппаратом. Самым крупным жеребцом в истории был жеребец по имени Сампсон. Его вес достигал 1520 килограммов.

Horse is a sacred animal at 23 people. The Chinese horses are the most numerous on the planet. Scientists claim that horses have color dreams. Horses are used for rehabilitation therapy and gymnastics for people who have problems with musculoskeletal system. The stallion by the name of Sampson was the biggest stallion in the history. His weight reached 1520 kilograms.

народ
[narot]
лошадь
килограмм
[kilagram]
цветной
[tsvitnòj]
учёный
[uchyonyj]
случай
[sluchaj]
проблема
[prablèma]
китайский
[kitàjskij]
история
[istoriya]
животное
[zhivotnoe]
Ετικέτες: Ζώα
Самой крупной ночной бабочкой в мире считается Attacus aitas. Её крылья имеют размах около 30 см и её часто путают с птицей. Самой выносливой бабочкой на планете является бабочка «Монарх». Она может пролететь тысячу километров без остановок. Некоторые бабочки могут лететь со скоростью 50 км/ч.

The largest moth in the world is considered the Attacus aitas. Its wings have scope about 30 cm and often confuse it with a bird. The most hardy butterfly on the planet is the butterfly "Monarch". It can fly one thousand kilometers without stops. Some butterflies can fly with a speed of 50 km/h.

скорость
[skòrast']
около
[okalo]
ночной
лететь
[litèt']
километр
[kilametr]
тысяча
[tysyacha]
Ετικέτες: Ζώα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία