You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

Я всё могу.

Я всё могу.
Я всё могу. [ya vs'o magù] - I can do everything.
Молчать можешь? [malchàt' mòzhish] - Can you stay silent?
Всё могу, молчать - не могу. [vs'o magù, malchàt' nimagù] - I can do everything, but stay silent.

молчать [malchàt'] - to be/ stay silent
Ετικέτες: Ψυχαγωγία, Ρήματα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ψυχαγωγία, Ρήματα

09.10.2016

Полёт на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Ετικέτες: Ταξίδια, Ρήματα
20.07.2016

Международный День Шахмат

Международный День Шахмат
Ежегодно 20 июля во всем мире празднуется Международный День Шахмат. Этот праздник был установлен в 1966 году Всемирной шахматной федерацией. В этот день организуются различные шахматные турниры и чемпионаты. Родиной шахмат является Индия. Первые шахматы появились полторы тысячи лет тому назад и быстро стали популярны во всем мире.

Annually on July 20 Chess International Day is celebrated around the world. This holiday was established in 1966 by the World chess Federation. This day various chess tournaments and championships are organized. The homeland of chess is India. The first chess has appeared one and a half thousand years ago and quickly became popular around the world.быстро [b`ystra]

тысяча [tysyacha]

шахматы [shàkhmaty]
Ετικέτες: Γιορτές, Ψυχαγωγία
10.07.2016

Семечки

Семечки
Щелкать и есть семечки подсолнечника - это одно из любимых занятий русский людей. Это "развлечение" известно давно. Семечки жарят и иногда немного подсаливают. Это можно сделать самостоятельно или вы можете купить жаренные семечки.

Chewing and eating sunflower seeds is one of hobbies of Russian people. This "entertainment" is known for a long time. Fried sunflower seeds are salted sometimes. It can be done independently or you can buy fried sunflower seeds.
Ετικέτες: Φαγητό, Ψυχαγωγία
19.02.2016

Обмануть

Обмануть
супер ставка [super stafka] - super bet


обман [abmàn]
Ετικέτες: Ρήματα
08.01.2016

Журнал "Вокруг Света"

Журнал "Вокруг Света"
8 января 1861 года вышел первый номер журнала "Вокруг Света". Это старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал. За время существования сменил несколько издателей. В настоящее время выходит ежемесячно общим тиражом около 250 000 экземпляров. Тематикой статей являются география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, культура, история, биографии, кулинария. Журнал издаётся не только в России, но и в Украине, Казахстане и Болгарии.

On January 8, 1861 was published the first issue of the magazine "Round the world". It is the oldest Russian popular scientific and regional geographic magazine. During its existence it had several publishers. Now it is published monthly with a general circulation about 250 000 copies. Subject of articles are geography, travel, ethnography, biology, astronomy, medicine, culture, history, biographies, cookery. The magazine is issued not only in Russia, but also in Ukraine, Kazakhstan and Bulgaria.
Казахстан [kazakhstàn]

журнал [zhurnal]


Ετικέτες: Ψυχαγωγία
03.01.2016

Зимние забавы

Зимние забавы
Что можно делать зимой? Как провести время, когда на улице много снега? Дети быстро найдут развлечения в морозную снежную погоду. Они слепят снеговика или крепость, покатаются на санках с горки, найдут небольшой каток и будут весело на нем кататься со своими друзьями, поиграют в снежки. Но взрослым не стоит забывать, что зимние забавы могут быть не безопасны, поэтому не нужно оставлять детей надолго на улице без присмотра.

What can we do in winter? How to spend time when there is a lot of snow on a street? Children will quickly find entertainments in frosty snow weather. They will build a snowman or fortress, will drive on a sledge from a hill, will find a small skating rink and they will cheerfully ride with their friends, they will play snowballs. But adults shouldn't forget that winter entertainments can be not safe that`s why they must not leave children for a long time on the street without supervision.

поэтому [paehtomu]

можно [mozhno]

делать [dèlat']


быстро [b`ystra]весёлый [vis'òlyj]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία
01.01.2016

1 января

1 января
Люди, которые не очень бурно отмечают Новый Год и чувствуют себя довольно бодро 1 января, совсем иначе, чем другие, проводят этот нерабочий день. Они ходят с детьми и друзьями на каток. Они весело и с удовольствием проводят первый день Нового Года.

People who does not celebrate New Year very roughly and feel quite vigorously on January 1, spend this day off absolutely differently from others. They go with their children and friends to ice skating, They spend the first day of New Year cheerfully and with pleasure.

первый [pèrvyj]


январь [yinvàr']


весёлый [vis'òlyj]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία
26.12.2015

Инстаграм

Инстаграм
Жизнь после регистрации в Инстаграме. - Life after registation in Instagram.

жизнь [zhìzn']

после [pòsli]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία