You can change this website language: English

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΜοιραστείτε το σύνδεσμο αυτό με τους φίλους σας

"Делай это все равно" Мать Тереза

"Делай это все равно" Мать Тереза
"Делай это все равно" - "Do It Anyway"
© Мать Тереза. Mother Teresa

[dèlaj èhta vs'o ravnò, ©mat' terèza]

Люди часто бывают глупы и упрямы,
эгоцентричны и нелогичны.
Все равно прощай их.

[ly`udi ch`asta byv`ayut glup`y i upry`amy,
igotsentr`ichny i nilog`ichny.
fs'o ravn`o prashh`aj ikh]

People are often unreasonable,
irrational, and self-centered.
Forgive them anyway.

Если ты добр,
люди будут обвинять тебя в том,
что под маской доброты ты скрываешь корысть.
Все равно оставайся добрым.

[jèsli ty dobr,
ly`udi b`udut abviny`at' teb'a v tom,
chto pod m`askaj dabrat`y ty skryv`aish' kar`yst'.
fs'o ravn`o astav`ajsya d`obrym]

If you are kind, people may accuse you
of selfish, ulterior motives.
Be kind anyway.

Если ты добился успеха,
тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги.
Все равно добивайся успеха.

[jèsli ty dab`ils'a usp`ekha,
tiby`a b`udut akruzh`at' pritv`ornyi druz'y`a i p`odlinnyi vrag`i.
fs'o ravn`o dabiv`ajsya usp`ehkha]

If you are successful, you will win
some false friends and some true enemies.
Succeed anyway.

Если ты честен и искренен,
люди будут обманывать тебя.
Все равно будь честным и искренним.

[jèsli ty ch`estin i ìskrinen,
ly`udi b`udut abm`anyvat' tiby`a.
fs'o ravn`o but' ch`estnym i ìskrinnim]

If you are honest and sincere
people may deceive you.
Be honest and sincere anyway.

То, что ты строишь годы,
кто-то разрушит за одну ночь.
Все равно строй.

[to, shto ty str`oish' g`ody,
kt`o-to razr`ushit za adn`u noch'.
fs'o ravn`o stroj]

What you spend years creating,
others could destroy overnight.
Create anyway.

Если ты спокоен и счастлив,
тебе будут завидовать.
Все равно оставайся счастливым.

[jèsli ty spak`oin i ssh`astliv,
tib`e b`udut zav`idavat'.
fs'o ravn`o astav`ajsya schastl`ivym]

If you find serenity and happiness,
some may be jealous.
Be happy anyway.

То добро, которое ты делаешь сегодня,
завтра люди забудут.
Все равно делай добро.

[to dabr`o, kat`oraje ty d`elaish' siv`odnya,
z`aftra ly`udi zab`udut.
fs'o ravn`o d`elaj dabr`o]

The good you do today,
will often be forgotten tomorrow.
Do good anyway.

Отдай миру самое лучшее из того,
что у тебя есть, и мир попросит ещё.
Все равно отдавай самое лучшее.

[atd`aj m`iru s`amoje l`uchshije is tav`o,
shto u tiby`a jest', i mir papr`osit jishhò.
fs'o ravn`o atd`avaj s`amaje l`uchshije]

Give the best you have,
and it will never be enough.
Give your best anyway.

Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь,
все равно нужно не людям.
Это нужно только тебе и Богу.

[druk moj, f kants`e kants`of, to, shto ty d`elajish',
fs'o ravn`o n`uzhna ne ly`ud'am.
Èhto n`uzhno t`ol'ko tib`e i B`ogu]

In the final analysis,
it is between you and God.
It was never between you and them anyway.
Ετικέτες: Απόφθεγμα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα

26.12.2015

Злой и добрый

Злой и добрый
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда [fsigdà]


Евгений [jifgènij]

добрый [dòbryj]

злой-добрый [zlòj-dòbryj]

слабые стороны [slàbyje stòrany]

Ετικέτες: Απόφθεγμα
18.12.2015

Морщины

Морщины
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

здесь [sdès']
Ετικέτες: Απόφθεγμα
13.12.2015

О путешествиях

О путешествиях
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только [tòl'ka]

Ετικέτες: Απόφθεγμα
12.12.2015

Проблема

Проблема
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein


решить [rishìt']

нельзя [nel`zya]

Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
02.10.2015

Колбасный дождь

Колбасный дождь
Боже, пошли мне колбасный дождь [bòje pashlì mne kalbàsnij dòjd'] - God, send me a sausage rain!
и молочный град [malòchnij grad] - and a milk hail!
28.09.2015

Красивые глаза

Красивые глаза
- У тебя такие красивые глаза.
- но это же просто точки в круге!

- You have such beautiful eyes.
- But it's just points in circles!

глаза [glazà]


22.09.2016

Люди говорят

Люди говорят
Люди говорят, что ты изменился, когда ты просто перестал себя вести как им хочется.. [l'ùdi gavar'àt shto ti izminìls'a kagdà ti pròsta piristàl vistì sibià kak im hòchitsa] - People say that you've changed when you simply stopped behaving as they wish.
Ετικέτες: Απόφθεγμα
22.09.2016

Хороший человек

Хороший человек
Если ты хороший человек, это не значит, что все тебя будут любить [jèsli ti haròshij chilavèk èta jeshò ni znàchit cto vse tibià bùdut liubìt'] - If you are a good person, it doesn't mean that everybody will love you.

© Сергей Бодров/Sergey Bodrov

человек [chilavèk]

хороший [kharoshij]

Сергей [sirgèj]

любить [lyubìt']

значит [znachit]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία