Повисать в воздухе

1
Повисать в воздухе [povisat` v vozdukhe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này