Пристать как банный лист

1
Пристать как банный лист [pristat` kak bannyj list]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này