Рвать на себе волосы

1
Рвать на себе волосы [rvat` na sebe volosy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này