Связанный по рукам и ногам

1
Связанный по рукам и ногам [svyazannyj po rukam i nogam]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này