Сглаживать острые углы

1
Сглаживать острые углы [sglazhivat` ostrye ugly]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này