Сделать отбивную котлету

1
Сделать отбивную котлету [sdelat` otbivnuyu kotletu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này