Сжигать за собой мосты

1
Сжигать за собой мосты [szhigat` za soboj mosty]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này