Скользнуть по поверхности

1
Скользнуть по поверхности [skol`znut` po poverkhnosti]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này