Скользкий как уж

1
Скользкий как уж [skol`zkij kak uzh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này