Спокоен как скала

1
Спокоен как скала [spokoen kak skala]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này