Стоять на своём

1
Стоять на своём [stoyat` na svoyom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này