Сходить на нет

1
Сходить на нет [skhodit` na net]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này