Сыпать соль на рану

1
Сыпать соль на рану [sypat` sol` na ranu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này