Ходить вокруг да около

1
Ходить вокруг да около [khodit` vokrug da okolo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này