Ходить на задних лапках

1
Ходить на задних лапках [khodit` na zadnikh lapkakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này