Благодарить судьбу

1
Благодарить судьбу [blagodarit` sud`bu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này