Бросать деньги на ветер

1
Бросать деньги на ветер [brosat` den`gi na veter]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này