Вводить в курс дела

1
Вводить в курс дела [vvodit` v kurs dela]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này