Возводить на пьедестал

1
Возводить на пьедестал [vozvodit` na p`edestal]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này