Гладить против шерсти

1
Гладить против шерсти [gladit` protiv shersti]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này