Глаза полезли на лоб

1
Глаза полезли на лоб [glaza polezli na lob]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này