Глупый как пробка

1
Глупый как пробка [glupyj kak probka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này