Держать язык за зубами

1
Держать язык за зубами [derzhat` yazyk za zubami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này