Душа ушла в пятки

1
Душа ушла в пятки [dusha ushla v pyatki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này