Уехать в Тулу со своим самоваром

1
Уехать в Тулу со своим самоваром [uekhat` v tulu so svoim samovarom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này