Замолвить словечко

1
Замолвить словечко [zamolvit` slovechko]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này