Затянуть пояс потуже

1
Затянуть пояс потуже [zatyanut` poyas potuzhe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này