Знать своё дело

1
Знать своё дело [znat` svoyo delo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này