Знать своё место

1
Знать своё место [znat` svoyo mesto]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này