Искать иголку в стоге сена

1
Искать иголку в стоге сена [iskat` igolku v stoge sena]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này