Кроткий как ягненок

1
Кроткий как ягненок [krotkij kak yagnenok]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này