Легкий как перышко

1
Легкий как перышко [legkij kak peryshko]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này