Мороз по коже пробежал

1
Мороз по коже пробежал [moroz po kozhe probezhal]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này