На каждом шагу

1
На каждом шагу [na kazhdom shagu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này