Навязнуть в зубах

1
Навязнуть в зубах [navyaznut` v zubakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này