Нажимать на все педали

1
Нажимать на все педали [nazhimat` na vse pedali]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này