Не в курсе дела

1
Не в курсе дела [ne v kurse dela]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này