Ни в грош не ставить

1
Ни в грош не ставить [ni v grosh ne stavit`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này