Ни то ни сё

1
Ни то ни сё [ni to ni syo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này