Падать на бесплодную почву

1
Падать на бесплодную почву [padat` na besplodnuyu pochvu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này