1
Ангельское терпение [angel`skoe terpenie]
1
Ахиллесова пята [akhillesova pyata]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này