Вор у вора дубинку украл

1
Вор у вора дубинку украл [Vor u vora dubinku ukral]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này