Век живи, век учись

1
Век живи, век учись [Vek zhivi, vek uchis']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này