You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Гыданский заповедник

Гыданский заповедник
Гыданский заповедник находится Тюменской области Российской Федерации. Это самый северный природно-охранный комплекс в Западной Сибири. Общая площадь — 878 174 га.Заповедник был основан 7 октября 1996 года, фактически начал работать в 2001 году. На территории заповедника распространена сплошная мерзлота.

The Gydan Nature Reserve is situated in the Tyumen region of the Russian Federation. This is the most northern natural and security complex in Western Siberia. Its total area is 878 174 hectares. The reserve was founded on October 7, 1996, but actually began to work in 2001. In the territory of the reserve the continuous permafrost is widespread.
площадь [plòshit']
Từ khóa: Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên

23.10.2016

Склон Эльбруса, Россия

Склон Эльбруса, Россия
Склон Эльбруса, Россия
The Slope Of Mount Elbrus, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
23.10.2016

Шикша

Шикша
Шикша - это лекарственное растение, которое используется в народной медицине против головной боли, усталости. Растение известно своим витаминным составом, благодаря чему его рекомендуют для лечения цинги. Известно, что шикша используется в тибетской медицине.

Shiksha is a herb which is used in traditional medicine against a headache, fatigue. The plant is known by its vitamin structure thanks to what it is recommended for treatment of a scurvy. It is known that shiksha is used in Tibetan medicine.
20.10.2016

Сибирь

Сибирь
Сибирь [s'ib'ir'] - Siberia
Сибирский [s'ib'irskij] - Siberian

Лёгкие нашей планеты [l'yohkie nashej plan'ety] - Lungs of our planet
Từ khóa: Thiên nhiên
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
04.10.2016

Последние лучи солнца

Последние лучи солнца
Последние лучи солнца над Мутновским вулканом, Камчатка, Россия

The last rays of the sun over the Mutnovsky volcano, Kamchatka, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
27.09.2016

Закат на мысе Капчик

Закат на мысе Капчик
Закат на мысе Капчик, около посёлка Новый Свет, Россия
Sunset at Cape Kapchik, near the village of Novy Svet, Russia
25.09.2016

Cтрана берёзового ситца

Cтрана берёзового ситца
Россия - страна берёзового ситца [ras'iya - strana biryozavava sitsa] Russia - the country of birch chintz
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này