You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

время

время
Который час? Сколько времени? [Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?] - What time is it?
Время для кофе! [vrèmya dlya kòfe] - It's coffee time!
Во сколько вы будете ужинать? [Va skòl'ka vy bùditi ùzhinat'] - At what time are you having dinner?
У меня заказан столик на двенадцать часов. [U minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf] - I reserved a table for 12 o'clock.

одиннадцать часов [adìnatstat' chisòf] - eleven o'clock
два часа пятнадцать минут [Dva chisà pitnàtsat' minùt] - two fifteen
без пяти два [bes pyatì dva] - five to two
без десяти три [bea disyatì tri] - ten to three
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - quarter to six

один [adin] - one
два [dva] - two
три [tri] - three
четыре [chit`yri] - four
пять [pyat'] - five
шесть [shest'] - six
семь [sem'] - seven
восемь [vòsim'] - eight
девять [dèvit'] - nine
десять [dèsit'] - ten
одиннадцать [àdinatsat'] - eleven
двенадцать [dvinàtsat'] - twelve

двадцать [dvàtsat'] - twenty
двадцать пять [dvàtsat' pyat'] - twenty-five
тридцать [trìtsat'] - thirty
тридцать пять [trìtsat' pyat'] - thirty-five
сорок [sòrak] - fourty
пятьдесят [pit'disyàt] - fifty
шестьдесят [shis'disyàt] - sixty

Другие темы, слова и выражения найдите в разговорнике Ruspeach. Other topics, words and phrases find in Ruspeach Phrasebook -> http://ruspeach.com/phrases/
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
20.10.2016

Все краски осени в одном фото

Все краски осени в одном фото
Все краски осени в одном фото [fs'e kraski os'en'i v adnom foto] - All colors of autumn in one photo
Từ khóa: Thời gian
07.10.2016

Встречаю первые октябрьские холода

Встречаю первые октябрьские холода
Встречаю первые октябрьские холода
[fstr'ichayu p'ervye akt'abr'skie khalada]
I'm meeting the first cold weather of October
13.09.2016

Осень

Осень
Посмотрите, это прекрасная осень! [pasmatr'it'e, ehta pr'ikrasnaya òs'in'] - Look at this lovely autumn!
Доброе утро! [dòbraje ùtra]

осень [òsin']
Từ khóa: Thời gian
16.08.2016

Лето

Лето
Лето пролетает быстро как выходные: июнь - это пятница, июль - суббота, август - воскресенье...

Summer goes fast like weekend: june is Friday, july is Saturday, august is Sunday...

пятница [p'àtnitsa]июнь [iyùn']

июль [iyùl']

август [àfgust]
Từ khóa: Thời gian
05.09.2016

Цитата об осени

Цитата об осени
Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе — отсутствие весны…
[nì òsin' v nashej grusti vinavàta a lish v dushè atsùtstvije visnì] -
Not the fall is guilty of our sadness but only the lack of spring in the soul …

осень [òsin']

грусть [grùst']

23.06.2016

Днём

Днём
Утром думай, днём действуй, вечером читай, ночью спи.
In the morning think, in the afternoon act, in the evening read, at night sleep.

утро [ùtra]

утром [ùtram]

день [dèn']

днём [dn'om]

вечер [vèchir]

вечером [vèchiram]

ночь [noch']

ночью [nòch'yu]

Từ khóa: Thời gian
01.06.2016

Лето

Лето
Хочу, чтобы это лето изменило всё. - I want this summer to change everything.

С наступлением лета! - Happy beginning of the summer!

лето [lèta]
Từ khóa: Thời gian
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này